SHIRT
Graphic & Motion design studio based in tokyo
20181204_3.jpg

FRaU BODY

20181204_3.jpg

FRaU BODY

Client. 講談社 / Artdirection.TSUMASAKI / Design(中面デザイン)

FRaU BODYのいくつかの企画ページのデザインを担当しました。
アートディレクションと表紙デザインはTSUMASAKIの吉田さんです。

20181207_FRaU_.jpg
20181207_FRaU_3.jpg
20181207_FRaU_2++.jpg